คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   Bai

ประธานกรรมการ

     
 Jitra  KKemchat Thatsanee 
กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ
     
 Rattanachai  Khampang  phasiripat
กรรมการ กรรมการ  กรรมการ
     
 Phakanlaya  Thongsamut  Suriyan
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
Somkeadt Sirapit Jirasak
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
Wiwut Boss  
กรรมการ กรรมการและเลขานุการ