คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   Bai2

ประธานกรรมการ

     
 Pralamphan Prasommaie Sirapit2 
กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ
     
 Suriyan2 Somkeadt  Pichit 
กรรมการ กรรมการ  กรรมการ
     
 Anukun Sombat  Apinan2 
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
Nilubon Khampang Saki
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
Thatsanee2 Manit1  
กรรมการ กรรมการและเลขานุการ